ای بابا نمایندگان پرسپولیس رفته بودن ترکیه مذاکره کنن برای برگردوندن طارمی. فک کنم با این وضعیت کنسل شد .