بیچاره اینهایی که پروازهای مهم داشتن و ترکیه مسیر ترانزیتشون بوده https://t.co/huLu9JGTvq .