خیلی کودتای بد موقعی بود فضای توئیتر داشت میرفت به سمت عکس این دکتره که یهو به محاق رفت .