اگه این خبر درست باشه که شایعه فیلم بودن قضیه به حقیقت می پیونده https://t.co/A0daWjyCbe .