آقا همون موقع که تصویر بالا رفتن ملت از سر و کول تانکه دم در فرودگاه پخش شد معلوم بود قضیه سرکاریه .