صحنه غم انگیزه. سرباز و فرزند وطنی که به خطار آلت دست شدن سیاستمدارها به این روز افتاده https://t.co/Y1LjSzTfHS .