فک کنم بیشتر مقامات دولت ترکیه دیشب سر وقت خوابیدن صبم سر وقت عین روزای دیگه پا شدن رفتن سرکار. نه خوانی اومده نه خوانی رفته .