سفره کودتا پهن شده و همه جوره دارن از خوانش مصرف میکنن https://t.co/0nnRyMvERl .