فقط امیدوارم تو ایران کسی هوس نکنه از این کارهای اردوغان کپ بزنه .
قبلا زدن دیگه ‎- Myri∂m
منظورم مدل نمایشی و فرمایشیشه ‎- طغرل