خب آقا بیاید برگردید سر بحث اصلی که عقیم موند https://t.co/354YvbndgC .