لطفاًیک نفر کاربرد "برای" را برای بی بی سی فارسی توضیح بده. برای = به دلیل/ به علت نیست. دیوانه شدم از دستشون @nima https://t.co/WD93Ddgobf .