تو خیابون دقت میکنم کمتر ماشینی می‌بینم که زدگی و خوردگی نداشته باشه. از بس ملت خوب و اصولی رانندگی میکنن .