چندین بار پیش اومده در حالت ایست کامل بودم یهو یکی از پشت کوبیده بهم یعنی هرچقدر هم خودت مراقب رانندگیت باشی باز یه اوزگلی میزنه بهت .