این مجری شبکه ت رت هنوز زنده است؟! https://t.co/yoLdJDj1ns .