یه بار تو اتوبان پشت ترافیک بودم یهو دیدم ماشین جویی داره میاد عقب دستمو گذاشتم رو بوق ولی فایده نداشت. انگار پشت فرمون خوابش برد .