این برای دهن کجی به ظریفه یا همینطور برای اینکه دور هم باشیم؟ https://t.co/HxNVca1s8l .