طرف مهر جوازش هنوز خشک نشده میاد تریپ برمیداره. انقد بدم میاااااد. تو اینجور کیسها حداکثر تلاشمو برای بردن میکنم! .