بنظر میاد که دستگاه دیپلماسی کشور تمام زورشو زده که برجامو به راه راست هدایت کنه ولی حریف خدعه حریف نشدن. کم کم باید به عزای برجام بشینیم .