اردوغان یه لیست بلندبالا برای حذف و پاکسازی داشته مترصد فرصت بوده که عدل یه تعداد ارتشی بی بخار تصمیم به کودتا میگیرن .