بیچاره اردوغان این همه زحمت میکشه برای اینکه ما گیر این اژدهای هفت سر نیفتیم https://t.co/8xVSrmBHbk .