مخالفای اسد، تو جنایتکاری اسدو روسفید کردن فک کنم مخالفهای اردوغان هم اگه قدرت داشتن همین کارو میکردن بهخصوص این فتح الله گولن .