میانه روشون بچه سر می بره دیگه ببین تندروهاشون چین. خدایی اسد بره که کی بیاد؟! .