نمیدونم مدرک گرفتن چه جوری شده که دکترای حقوق دانشگاه تهران شدیداً معتقده که اقلیتها حق تبلیغ، گرفتن پست مهم و... ندارن .