چند وقت دیگم لابد نوبت سینماهاست بعدم حجاب اجباری و.. https://t.co/NbRbVE226V .