مدرسه رفاه هم دارن لابد. ام پی تری تاریخ ما داره تو ترکیه رو صحنه میره .