اینا کشف شده هاشه کشف نشده هاشو ما میخوریم https://t.co/Bn6omon0E1 .