عجب کاری کرده تد کروز! وقتی دو انتخاب بیشتر وجود نداره سکوت یعنی حمایت از نامزد دموکرات؟! https://t.co/511bBFkEjI .