اینطور که پیش میره تا نزدیکی انتخابات شاهد خبرهایی از این دست خواهیم بود "بازداشت جواد ظریف توسط اطلاعات سپاه" .