ببین اردوغان تا کجا به قلوب مردم ترکیه نفوذ کرده! https://t.co/gaGLtUchGP .