تو هایپر استار یه تعداد میوه خرد شده رو میریخت تو لیوان یه بستنی هم که مزه ماست میداد قاطیش چارده هزار تومن. پولش به کنار معده دردم گرفت .