حالا شایدم من اشتباه میکنم ولی همچین تصمیمات محیرالعقولی موجب بدبینی به تصمیم گیرندگان میشه اونم نزدیک انتخابات .