معلوم نیست دولت و بانک مرکزی میخوان اقتصاد رو درست کنن یا جیب بانکهارو پرتر کنند .