البته بشرطی که مثل اینترنت چمدانی تو زرد از آب درنیاد .