به سلامتی انگار قرار پروژه جدید برای محدودترتر کردن اینترنت کلید بخوره. ریدم تو این مملکت! https://t.co/CbgRj3TMtV .