یه سری که در حالت طبیعی هرکس حرفاشون رو بشنوه به سلامت عقلشون شک میکنه شدن سیاستگذار مملکت .