پسره اومده با پست برق سلفی بگیره برق گرفته ش با منطق اون پفیوز اگه برق نبود این نوجوان کشته نمیشد .