نمیدونم کدوم الاغی به مجریای تلویزیون گفته هرچی ببشتر وسط حرف ما مهمون بپری یعنی به کار مسلط تری .