پسره به عنوان خواننده نسل جوان اومده تلویزیون با یه کپه ریش یه آهنگ ازش گذاشت موضوعش مدافعین حرم با یه شعر بی.مایه و بی معنی .