تو فکر بودم ریش هنریه یا چی که خداروشکر شکم برطرف شد از سری خواننده های گلخانه ای .