بارها دیدم که جلوی من طرف از خیانت وکیلش و سازش با طرف مقابل گفته نود درصد موارد این حرف چرته ولی دلیلی ندیدم دفاع کنم .