چون با اینکه اتهامش رو مردود میدونم ولی احتمال میدم طرف به فدری اذیتش کرده که باعث شده طرف همجین تهمتی بهش بزنه .