تو این شرایط من در درجه اول از مدلسازی که همکارهای خودم باعثش شدن شاکی میشم نه اون فرد بی اطلاع و احتمالا پرتوقع .