همه بانکها یه بیمه هم بغل دستشون دارن. بانک ملت دیر رسیده مجبور شده اسمشو بذاره بیمه "ما" .