راننده ون هم خارج از خط مسافر زده بود هم کرایه‌شو اضافه بر سازمان میگرفت. بعد یه مسافر که اومد اعتراض کنه به شکل بیشرمانه‌ای سرش داد زد. .