در شرایط طبیعی شهری که زندگی توش این همه هزینه اضافه اعم از مالی و جانی و... داره باید ارزونترین شهر بود https://t.co/vl0FvLWnwj .