رییس ستاد دیه اومده دورهمی از حرفاش به این نتیجه رسیدم که هیجوقت به این تشکیلات کمک نکنم اکثرشون گناهکارن کم و بیش .