هنوز یاد نگرفتن یه مراسم اهداء جوایز رو آبرومند برگزار کنند .