واقعاً شگفت انگیز و هولناک بود که قاضی یا سرپرست دادسرای جرائم ورزشی رو آورده بودن به ورزشکارا جایزه بده https://t.co/sUoJyimqne .