حمله کنندگان به سفارت عربستان یکی از بدترین مصادیق جرم اقدام علیه امنیت ملی رو مرتکب شدن. آقای دادستان نظرش به تخفیفه .