اینکه تورم واقعاً یک رقمی شده یا نه نمیدونم ولی بدون شک نسبت به دو سه سال قبل کمتر شده. بدیهیه که پایین اومدن تورم به معنی ارزون شدن نیست! .